Polityka prywatności

 

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest niezwykle ważna dla naszej kadry zarządzającej. Zasadniczo korzystanie ze stron internetowych firmy KÖBO jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z dodatkowych usług naszego przedsiębiorstwa dostępnych przez naszą stronę internetową, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje podstawa prawna dla takiego przetwarzania, zasadniczo prosimy użytkownika o wyrażenie swojej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu użytkownika, zawsze następuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z lokalnymi postanowieniami w zakresie ochrony danych obowiązujących firmę KÖBO. W niniejszej polityce prywatności nasze przedsiębiorstwo chce poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto w niniejszej polityce prywatności użytkownicy są informowani o przysługujących im prawach.

Firma KÖBO jako administrator stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie kompleksowej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Jednak zasadniczo transmisja danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Z tego powodu każdy użytkownik ma możliwość przekazywania nam danych osobowych innymi drogami, na przykład telefonicznie.

 

1. Nazwa i  adres administratora danych

Administratorem danych w  rozumieniu ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych, pozostałych ustaw w  zakresie ochrony danych obowiązujących w  państwach członkowskich UE oraz innych postanowień o  charakterze ochrony danych jest:

KÖBO GmbH & Co. KG
Hatzfelder Str. 115
42281 Wuppertal
NRW

Telefon:     0049 202 7093-0
Faks:         0049 202 7093-304

E-mail: info@koebo.com
Strona internetowa: www.koebo.com

W razie pytań dotyczących praw użytkowników oraz ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@koebo.com.

 

2. Definicje pojęć

Polityka prywatności firmy KÖBO opiera się na pojęciach użytych przez ustawodawcę europejskiego przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcemy najpierw wyjaśnić stosowane przez nas pojęcia.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące pojęcia:

a)    dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej..

b)    osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c)    przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d)    ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e)    profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f)     pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g)    administrator

Administrator oznacza właściwą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h)    podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

i)      odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j)      strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k)    zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

3. Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi podstawa prawna dla przetwarzania. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO podstawą prawną dla przetwarzania może być w szczególności:

a.) 
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.) 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c.)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d.) 
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e.) 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f.) 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

a)      Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje nadane jej przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

b)      Prawo do informacji

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w każdej chwili od administratora nieodpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz do otrzymania kopii tej informacji. Ponadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o źródle danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jeżeli zachodzi taki przypadek, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przesyłaniem danych.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

  c)      Prawo do sprostowania danych

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do zażądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania danych, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

  d)      Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do zażądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności oraz jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z  art. 21 ust. 1 RODO i  nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z  art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z  prawem.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa  art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli zachodzi któryś z wymienionych powyżej powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zlecić usunięcie danych osobowych przechowywanych w KÖBO, może ona w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora. Pracownik firmy KÖBO zleci niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych.
  Jeżeli firma KÖBO upubliczniła dane osobowe i nasze przedsiębiorstwo jako administrator jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z artykułem 17 ust. 1 RODO, wówczas firma KÖBO, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów realizacji, podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacji, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne. Pracownik firmy KÖBO zleci niezbędne działania w pojedynczym przypadku.

  e)      Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli zachodzi któryś z wymienionych powyżej warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w KÖBO, może ona w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora. Pracownik firmy KÖBO zleci ograniczenie przetwarzania.

  f)      Prawo do przenoszenia danych

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując prawo do przenoszenia danych posiada prawo, na mocy art. 20 ust. 1 RODO, do żądania, by dane osobowy zostały przesłane przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe oraz o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
  W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika KÖBO.

  g)      Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.W razie sprzeciwu firma KÖBO nie będzie dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli firma KÖBO przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec KÖBO w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, firma KÖBO zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych do takich celów.Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane przez KÖBO do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do każdego pracownika KÖBO. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość, w  związku z  korzystaniem z  usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

  h)      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile ta decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas KÖBO podejmuje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swoich praw związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

  i)      Prawo do odwołania wyrażonej zgody w  zakresie ochrony danych

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do pracownika administratora.

   

  5. Pliki cookie

  (1) 
  Oprócz wymienionych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym użytkownika z przypisaniem do używanej przez niego przeglądarki. Pliki te przekazują informacje podmiotowi, który stosuje plik cookie. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do opracowania bardziej efektywnej, przyjaznej dla użytkownika i bezpiecznej oferty internetowej.

  (2) 
  Niniejsza strona internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania opisano poniżej:

  – tymczasowe pliki cookie (więcej w pkt. a.)

  – stałe pliki cookie (więcej w pkt. b.).

  a. 
  Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, umożliwiający przypisanie różnych zapytań przeglądarki użytkownika do określonej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy użytkownik się wyloguje lub zamknie przeglądarkę.

  b. 
  Stałe pliki cookie są usuwane w sposób automatyczny po upłynięciu zdefiniowanego okresu, który różni się w zależności od rodzaju pliku cookie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

  c. 
  Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. zablokować akceptowanie plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Tzw. „pliki cookie osób trzecich” to pliki cookie stosowane przez osobę trzecią, czyli nie przez właściwą stronę internetową, na której użytkownik właśnie się znajduje. Informujemy, że zablokowanie stosowania plików cookie może spowodować ograniczenie działania niektórych funkcji niniejszej strony internetowej.

   

  6.  Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

  W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka internetowa użytkownika przekazuje do naszego serwera. Jeżeli użytkownik chce obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są niezbędne pod kątem technicznym, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO).

  • adres IP
  • data i godzina korzystania z serwisu
  • różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
  • treść zapytania (konkretna strona)
  • status dostępu/kod statusu HTTP
  • ilość przesłanych danych
  • strona internetowe, z której następuje zapytanie
  • przeglądarka internetowa
  • system operacyjny i jego interfejs
  • język i wersja przeglądarki internetowej.


  7. Subskrypcja naszego newslettera

  Na stronie internetowej KÖBO użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera naszego przedsiębiorstwa. Wybór danych osobowych przekazywanych do administratora w ramach zamawiania newslettera wynika ze stosowanego w tym celu formularza.

  Firma KÖBO informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu w formie newslettera o ofercie przedsiębiorstwa. Otrzymywanie newslettera naszego przedsiębiorstwa jest zasadniczo możliwe jedynie wówczas, gdy (1) użytkownik posiada aktualny adres e-mail oraz (2) użytkownik zapisał się do newslettera.

  Z przyczyn prawnych na podany po raz pierwszy przez użytkownika adres e-mail w celu wysyłki newslettera wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem w ramach procedury double opt-in. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy weryfikacji, czy właściciel adresu e-mail jako użytkownik autoryzował odbiór newslettera.

  W ramach zapisywania się użytkownika do newslettera zapisujemy ponadto nadany przez dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego stosowanego przez użytkownika w chwili rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Zapisywanie tych danych jest niezbędne w celu umożliwienia sprawdzenia (ewentualnego) późniejszego nadużycia adresu e-mail użytkownika, dlatego służy ono także do prawnego zabezpieczenia administratora.

  Dane osobowe gromadzone w ramach zapisywania się do newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto abonenci newslettera mogą otrzymywać informacje pocztą elektroniczną, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji usługi newslettera lub związanej z tym rejestracji, podobnie jak w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian technicznych. W ramach usługi newslettera nie następuje przekazywanie gromadzonych danych osobowych stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili anulować subskrypcję naszego newslettera.

  Udzielona przez osobę, której dane dotyczą, zgoda na przechowywanie danych osobowych w związku z newsletterem, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym newsletterze podany jest odpowiedni link umożliwiający odwołanie zgody. Ponadto istnieje możliwość wyrejestrowania się z wysyłki newslettera także bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania o tym administratora w inny sposób.

   

  8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

  Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa KÖBO zawiera informacje umożliwiające szybki, elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z  administratorem poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, wówczas przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazane administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są zapisywane w celu obsługi lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie następuje przekazywanie tych danych osobowych stronom trzecim.

   

  9. Ochrona danych w przypadku zgłoszeń kandydatów do pracy i w procesie rekrutacji

  Firma KÖBO gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może także następować w formie elektronicznej. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy kandydat przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej, przykładowo poprzez e-mail lub formularz dostępny na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez KÖBO umowy o zatrudnienie z kandydatem przesłane dane będą przechowywane w  celu realizacji stosunku zatrudnienia z  uwzględnieniem przepisów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o zatrudnienie między administratorem a kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po zawiadomieniu o decyzji odmownej, jeżeli usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne inne uzasadnione interesy administratora. Takie uzasadnione interesy w tym znaczeniu to np. obowiązek udowodnienia w  postępowaniu zgodnie z  ustawą o  równym traktowaniu (AGG).

   

  10. Postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące stosowania i wykorzystywania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

  Firma KÖBO posiada zintegrowany z tą stroną internetową element Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieciowej. Analiza sieciowa polega na rejestrowaniu, gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej rejestruje między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba trafiła na daną stronę internetową (tak zwany Referrer), na jakie podstrony danej strony internetowej użytkownik wchodził lub jak często i przez jaki okres dana podstrona była oglądana. Analiza sieciowa jest stosowana głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

  Operatorem elementu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  KÖBO stosuje w ramach analizy sieciowej za pomocą Google Analytics dodatek „_gat._anonymizeIp”. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisało umowę.

  Celem składnika Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników na naszej stronie internetowej. Pozyskane dane i informacje Google wykorzystuje między innymi do analizy korzystania z naszej strony internetowej, aby opracowywać dla nas raporty online dotyczące aktywności na naszych stronach internetowych, a także aby realizować inne usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

  Google Analytics umieszcza pliki cookie w systemie informatycznym użytkownika. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Stosowanie plików cookie ma na celu umożliwienie analizy korzystania z naszej strony internetowej. Podczas każdej wizyty na poszczególnych stronach niniejszej strony internetowej prowadzonej przez administratora oraz posiadającej zintegrowany element Google Analytics przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie proszona przez element Google Analytics o przekazywanie danych do Google w celu analizy internetowej. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje dotyczące danych osobowych, jak adres IP użytkownika, które służą Google między innymi do śledzenia pochodzenia osób odwiedzających stronę oraz kliknięć, co z kolei umożliwia rozliczanie prowizji.

  Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, przykładowo czas wizyty, miejsce, z którego nastąpiła wizyta oraz częstotliwość wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych te dane osobowe łącznie z adresem IP łącza internetowego stosowanego przez użytkownika są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać stronom trzecim dane osobowe gromadzone w ramach procesów technicznych.
  Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak zostało to opisane powyżej, za pomocą odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale zablokować umieszczanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zablokuje także umieszczanie przez Google pliku cookie w systemie informatycznym użytkownika. Ponadto w każdej chwili możliwe jest także usunięcie umieszczonego już przez Google Analytics pliku cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy.

  Dodatkowo użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się rejestrowaniu wygenerowanych przez Google Analytics danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google oraz zablokowania takich działań. W tym celu użytkownik musi pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta wtyczka informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że przekazywanie do Google Analytics danych i informacji dotyczących wizyt na stronach internetowych jest zabronione. Instalacja wtyczki do przeglądarki jest traktowana przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeżeli system informatyczny użytkownika zostanie w przyszłości usunięty, sformatowany lub przeinstalowany, użytkownik musi ponownie zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli wtyczka do przeglądarki zostanie odinstalowana lub wyłączona przez użytkownika lub inną osobę, której można przypisać zakres jej działania, istnieje możliwość ponownej instalacji lub aktywowania wtyczki do przeglądarki.

  Więcej informacji na temat obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych firmy Google podano pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz www.google.com/analytics/terms/de.html. Usługa Google Analytics jest dokładniej objaśniona pod adresem www.google.com/intl/de_de/analytics/.

   

  11. Postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące stosowania i wykorzystywania YouTube

  Firma KÖBO posiada zintegrowane z tą stroną internetową elementy YouTube. YouTube to internetowy portal wideo umożliwiający użytkownikom bezpłatne umieszczanie filmów wideo, a innym użytkownikom także bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube zezwala na publikacje wszelkiego rodzaju filmów wideo, w związku z czym dostępne są zarówno kompletne filmy i audycje telewizyjne, jak również wideoklipy, zwiastuny lub filmy utworzone przez użytkowników.

  Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Podczas każdej wizyty na poszczególnych stronach niniejszej strony internetowej prowadzonej przez administratora oraz posiadającej zintegrowany element YouTube (film YouTube) przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie proszona przez element YouTube o pobranie odpowiedniego widoku elementu YouTube z serwisu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedził użytkownik.

  Jeżeli użytkownik jest równocześnie zalogowany w serwisie YouTube, z chwilą otwarcia podstrony, która zawiera film YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej użytkownik odwiedza. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przyporządkowywane do konta użytkownika w serwisie YouTube.

  Poprzez element YouTube firmy YouTube i Google otrzymują informację o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, zawsze wówczas, gdy w chwili otwierania naszej strony użytkownik jest równocześnie zalogowany w serwisie YouTube; następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie na film YouTube. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby następowało przekazywanie takich informacji do YouTube i Google, może on zablokować tę funkcję poprzez wylogowanie się z serwisu YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

  Postanowienia w zakresie ochrony danych serwisu YouTube, dostępne pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/, informują o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez YouTube i Google.

   

  12. Postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące stosowania i wykorzystywania LinkedIn

  Firma KÖBO posiada zintegrowane z tą stroną internetową elementy LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowy serwis społecznościowy umożliwiający łączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Tym samym LinkedIn jest największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

  Operatorem serwisu LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za sprawy związane z ochroną danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

  Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej, wyposażonej w element LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), element ten sprawia, że przeglądarka internetowa użytkownika pobiera odpowiedni widok elementu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn podano pod adresem developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedził użytkownik.

  Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie LinkedIn, przy każdej wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej oraz przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej LinkedIn rozpoznaje, które konkretne podstrony naszej strony internetowej użytkownik odwiedza. Informacje te są gromadzone przez element LinkedIn i przyporządkowywane przez LinkedIn do konta użytkownika w serwisie LinkedIn. Jeżeli użytkownik naciśnie zintegrowany z naszą stroną internetową przycisk LinkedIn, wówczas LinkedIn przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w serwisie LinkedIn i zapisuje te dane osobowe.

  Poprzez element LinkedIn firma LinkedIn otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, zawsze wówczas gdy w chwili otwierania naszej strony użytkownik jest równocześnie zalogowany w serwisie LinkedIn; następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie na element LinkedIn. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby następowało przekazywanie takich informacji do LinkedIn, może on zablokować tę funkcję poprzez wylogowanie się z serwisu LinkedIn przed otwarciem naszej strony internetowej.

  Pod adresem www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn umożliwia rezygnację z wiadomości e-mail, SMS i ukierunkowanych ogłoszeń oraz zarządzanie ustawieniami wyświetlania. Ponadto LinkedIn współpracuje z takimi partnerami, jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą stosować pliki cookie. Takie pliki cookie można zablokować poprzez stronę www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące postanowienia w zakresie ochrony danych serwisu LinkedIn są dostępne pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczna dotycząca stosowania plików cookie przez serwis LinkedIn jest dostępna pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

   

  13. Postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące stosowania i wykorzystywania Google+

  Firma KÖBO posiada zintegrowany z tą stroną internetową element w postaci przycisku Google+. Google+ jest tak zwanym serwisem społecznościowym. Serwis społecznościowy to miejsce spotkań w Internecie, wspólnota internetowa, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikowanie się między sobą oraz interakcje w przestrzeni wirtualnej. Serwis społecznościowy może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia wspólnocie internetowej udostępnianie informacji osobistych lub firmowych. Google+ umożliwia użytkownikom serwisu społecznościowego między innymi tworzenie profili prywatnych, wczytywanie zdjęć oraz tworzenie sieci powiązań poprzez nawiązywanie przyjaźni.

  Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
  Podczas każdej wizyty na poszczególnych stronach niniejszej strony internetowej prowadzonej przez administratora oraz posiadającej zintegrowany przycisk Google+ przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie proszona przez przycisk Google+ o pobranie odpowiedniego widoku przycisku Google+ od Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedził użytkownik. Więcej informacji na temat Google+ podano pod adresem developers.google.com/+/.
  Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w Google+, przy każdej wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej oraz przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej Google rozpoznaje, które konkretne podstrony naszej strony internetowej użytkownik odwiedza. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przyporządkowywane przez Google do konta użytkownika w Google+.

  Jeżeli użytkownik naciśnie zintegrowany z naszą stroną internetową przycisk Google+, tworząc rekomendację Google+1, Google przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w Google+ i zapisuje te dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google+1 użytkownika i udostępnia ją zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez niego. Rekomendacja Google+1 złożona na tej stronie internetowej jest następnie zapisywana i przetwarzana razem z innymi danymi osobowymi, jak nazwa konta Google+1 należącego do użytkownika oraz umieszczone tam zdjęcie, w ramach innych usług Google, przykładowo wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google użytkownika lub w innych miejscach, przykładowo na stronach internetowych lub w związku z ogłoszeniami reklamowymi. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi zapisanymi w Google. Oprócz tego Google zapisuje dane osobowe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usług Google.

  Poprzez przycisk Google+ firma Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, zawsze wówczas, gdy w chwili otwierania naszej strony użytkownik jest równocześnie zalogowany w Google+; następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie na przycisk Google+.

  Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby następowało przekazywanie danych osobowych do Google, może on zablokować tę funkcję poprzez wylogowanie się z Google+ przed otwarciem naszej strony internetowej.

  Więcej informacji na temat obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych firmy Google podano pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji na temat przycisku Google+1 podano pod adresem developers.google.com/+/web/buttons-policy.

   

  14. Postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące stosowania i wykorzystywania Google AdWords

  Firma KÖBO posiada zintegrowaną z tą stroną internetową usługę Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która pozwala reklamodawcy umieszczać ogłoszenia w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie określonych słów kluczowych, na podstawie których ogłoszenie wyświetlane jest w wynikach wyszukiwania Google wyłącznie wówczas, gdy użytkownik wyszukuje w wyszukiwarce wynik związany ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google ogłoszenia są umieszczane na związanych tematycznie stronach internetowych na podstawie automatycznego algorytmu i przy uwzględnieniu zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych.

  Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie związanej z zainteresowaniami reklamy na stronach internetowych przedsiębiorstw zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania Google, jak również wyświetlanie reklamy zewnętrznej na naszej stronie internetowej.

  Jeżeli użytkownik trafi na naszą stronę poprzez ogłoszenie Google, w systemie informatycznym użytkownika Google umieszcza tak zwany plik cookie konwersji. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Plik cookie konwersji traci ważność op trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji użytkownika. Za pomocą aktywnego pliku cookie konwersji można sprawdzić, czy odwiedzane są określone podstrony na naszej stronie internetowej, na przykład koszyk w sklepie internetowym. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno firmie Google, jak i nam sprawdzenie, czy użytkownik, który trafił na naszą stronę poprzez ogłoszenie AdWords, wygenerował obroty, czyli dokonał zakupu towarów, czy nie.

  Dane i informacje gromadzone w ramach stosowania plików cookie konwersji są wykorzystywane przez Google w celu tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin wykorzystujemy w celu ustalenia łącznej liczby użytkowników, którzy trafili do nas poprzez ogłoszenia AdWords, czyli w celu określenia sukcesu lub niepowodzenia danego ogłoszenia AdWords oraz w celu optymalizacji naszych ogłoszeń AdWords w przyszłości. Ani nasze przedsiębiorstwo, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują informacji od Google umożliwiających identyfikację użytkownika.

  Za pomocą plików cookie konwersji zapisywane są dane osobowe, przykładowo dotyczące stron internetowych odwiedzonych przez użytkownika. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych te dane osobowe łącznie z adresem IP łącza internetowego stosowanego przez użytkownika są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać stronom trzecim dane osobowe gromadzone w ramach procesów technicznych.

  Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak zostało to opisane powyżej, za pomocą odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale zablokować umieszczanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zablokuje także umieszczanie przez Google pliku cookie konwersji w systemie informatycznym użytkownika. Ponadto w każdej chwili możliwe jest także usunięcie umieszczonego już przez Google AdWords pliku cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy.

  Dodatkowo użytkownik ma także możliwość zablokowania reklamy Google powiązanej z zainteresowaniami. W tym celu użytkownik musi w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej otworzyć link www.google.de/settings/ads i dokonać opisanych tam ustawień.
  Więcej informacji na temat obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych firmy Google podano pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

   

  15. Postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące stosowania i wykorzystywania obrazów Getty Images

  Firma KÖBO posiada zintegrowane z tą stroną internetową elementy przedsiębiorstwa Getty Images. Getty Images to amerykańska agencja prowadząca bank zdjęć. Agencja prowadząca bank zdjęć to przedsiębiorstwo, które oferuje na rynku obrazy i inne materiały graficzne. Agencje tego typu z reguły oferują zdjęcia, ilustracje oraz filmy. Poprzez banki zdjęć różni klienci, w szczególności operatorzy stron internetowych, redakcje mediów drukowanych i telewizyjnych oraz agencje reklamowe korzystają z licencji na stosowane przez nie obrazy.

  Operatorem elementów Getty Images jest Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland.

  Getty Images zezwala na (częściowo bezpłatne) osadzanie fotografii z banku zdjęć. Osadzanie to umieszczanie lub integracja określonej treści obcej, przykładowo danych tekstowych, wideo lub graficznych, udostępnianych przez zewnętrzną stronę internetową i prezentowanych na własnej stronie internetowej. W celu osadzenia obrazu stosuje się tak zwany kod osadzania. Kod osadzania to kod HTML zintegrowany ze stroną internetową przez operatora strony. Jeżeli operator strony zintegrował kod osadzania, zewnętrzne treści innej strony internetowej są standardowo bezpośrednio wyświetlane w chwili odwiedzania strony internetowej. W celu wyświetlania obcej treści treści zewnętrzne są wczytywane bezpośrednio z innej strony internetowej. Pod adresem www.gettyimages.de/resources/embed firma Getty Images udostępnia pozostałe informacje dotyczące osadzania treści.

  Poprzez techniczne wdrożenie kodu osadzania umożliwiającego wyświetlanie obrazów Getty Images do firmy Getty Images przekazywany jest adres IP łącza internetowego, za pomocą którego użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Ponadto Getty Images rejestruje naszą stronę internetową, używany typ przeglądarki, język przeglądarki, czas i długość wizyty. Dodatkowo Getty Images może rejestrować informacje dotyczące nawigacji, czyli informacje o tym, które z naszych podstron zostały odwiedzone przez użytkownika oraz na które linki kliknięto, a także inne interakcje wykonane przez użytkownika w ramach wizyty na naszej stronie internetowej. Dane te mogą być zapisywane i analizowane przez Getty Images.

  Więcej informacji na temat obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych firmy Getty Images podano pod adresem www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

   

  16. Okres przechowywania danych osobowych

  Kryterium definiującym okres przechowywania danych osobowych jest ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są standardowo usuwane, jeżeli nie są one już niezbędne w celu realizacji umowy lub jej zawarcia.

   

  17. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; wymagania dotyczące zawarcia umowy; zobowiązanie użytkownika do udostępnienia danych osobowych; potencjalne skutki nieudostępnienia

  Informujemy, ze udostępnienie danych osobowych jest częściowo nakazane ustawowo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane partnera umowy). Niekiedy w celu zawarcia umowy konieczne może być udostępnienie nam danych osobowych przez użytkownika, które to dane muszą być przez nas następnie przetwarzane. Przykładowo użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia nam danych osobowych, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nim umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z użytkownikiem. Przed udostępnieniem danych osobowych przez użytkownika musi on skontaktować się z naszym pracownikiem. Nasz pracownik wyjaśni użytkownikowi w określonym przypadku, czy udostępnienie danych jest wymagane ustawowo, czy umownie, czy też jest niezbędne w celu zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych, a także jakie skutki niesie ze sobą nieudostępnienie danych osobowych.

   

  18. Aktualizacja polityki prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do regularnego dostosowywania treści polityki prywatności do aktualnych postanowień ustawowych. Dlatego podczas wizyty na stronie internetowej KÖBO użytkownik powinien zapoznać się z ostatnią aktualizacją polityki prywatności. Jeżeli podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej polityka prywatności będzie zaktualizowana, prosimy o ponowne zapoznanie się z nią.


  Stan: 18 maja 2018  r.